Rank Team Country
1 POLAND
National flag icon
2 ITALY
National flag icon
3 SLOVENIA
National flag icon
4 FRANCE
National flag icon
5 THE NETHERLANDS
National flag icon
6 SERBIA
National flag icon
7 ROMANIA
National flag icon
8 UKRAINE
National flag icon
9 GERMANY
National flag icon
10 PORTUGAL
National flag icon
11 CROATIA
National flag icon
12 CZECHIA
National flag icon
13 TÜRKIYE
National flag icon
14 BELGIUM
National flag icon
15 BULGARIA
National flag icon
16 NORTH MACEDONIA
National flag icon
17 SPAIN
National flag icon
18 ISRAEL
National flag icon
19 MONTENEGRO
National flag icon
20 ESTONIA
National flag icon
21 FINLAND
National flag icon
22 GREECE
National flag icon
23 SWITZERLAND
National flag icon
24 DENMARK
National flag icon